امروز: شنبه، 9 فروردین 1399

عکسهای ماهیگیری ابراهیم صدر افشاری از تالاب انزلی

عکسهای ماهیگیری ابراهیم صدر افشاری از تالاب انزلی

از طرف: ابراهيم صدر افشاري
تاريخ صيد: 91/5/21
مکان ماهيگيري: تالاب انزلي
پيام: صيد  کپور با خمير به وزن 2/5 کيلو گرم
پيام: صيد  اردک ماهي با روش طعمه زنده به وزن 4 کيلو گرم
پيام: صيد ماهي سفيد با صدف (دانگوراش )با کاسي به وزن 1/5 نيم کيلوگرم

 

عکسهای ماهیگیری ابراهیم صدر افشاری از تالاب انزلی
عکسهای ماهیگیری ابراهیم صدر افشاری از تالاب انزلی
عکسهای ماهیگیری ابراهیم صدر افشاری از تالاب انزلی
عکسهای ماهیگیری ابراهیم صدر افشاری از تالاب انزلی