امروز: یکشنبه، 22 تیر 1399

عکسهای ارسالی ماهیگیری نیما قربانی از ساری

عکسهای ارسالی ماهیگیری نیما قربانی از ساری

 http://cdn.persiangig.com/preview/NF9bJt4KFi/large/nima_fishing_sari%20(9).jpg

 

 http://cdn.persiangig.com/preview/T8jUQDIyxB/large/nima_fishing_sari%20(3).jpg

 [ نیما قربانی .از ساری ماهی اورنج معروف به زرد پر صد شهید رجایی ]

 http://cdn.persiangig.com/preview/oJXBvbPaes/large/nima_fishing_sari%20(2).jpg

 

 http://cdn.persiangig.com/preview/jbsYaylgFg/large/nima_fishing_sari%20(4).jpg

[ عارف کاظمی نیما قربانی امید محمدی دریای ساری گهرباران بعد از صید با لنسر ماهی کپور ]

 

 http://cdn.persiangig.com/preview/Wi83cfXeZe/large/nima_fishing_sari%20(6).jpg

[  نیما قربانی اسکله نیروگاه ساری ماهی کپور ] 

 http://cdn.persiangig.com/preview/ZGutToRUH2/large/nima_fishing_sari%20(7).jpg

 [  رود خانه تجن ساری ماهی امور با دست گرفته شد ]