امروز: یکشنبه، 18 خرداد 1399

عکسهای ماهیگیری رسول اميري و سجاد آريامهر در بندر ماهشهر

عکسهای ماهیگیری رسول اميري و سجاد آريامهر در بندر ماهشهر

از طرف: رسول اميري و سجاد آريامهر

تاريخ صيد: 20/6/91

مکان ماهيگيري: آبهاي نيلگون خليج فارس درنزديکي بندر ماهشهر واسکله بحرکان درهنديجان

پيام: نام ماهي:شانک

طعمه:ميگو

روش ماهيگيري:انتظاري آويزان از روي اسکله