چیدمان:{sort}

عکسهای ماهیگیری کامران در رود سیروان

عکسهای ماهیگیری کامران در رود سیروان

از طرف: کامران
تاريخ صيد: 29-2-1390
مکان ماهيگيري: رود سيروان
پيام: سلام  ماهي صيدشده قزل الاي رنگين کمان است 

طعمه  ماهي  زنده  روش انتظاري

ادامه خبر