امروز: چهارشنبه، 13 فروردین 1399

عکسهای ماهیگیری صادق و حسین رحیم از خوزستان

عکسهای ماهیگیری صادق و حسین رحیم از خوزستان

از طرف: صادق رحیم

تاریخ صید: شهریور 91

مکان ماهیگیری: رودخانه کارون - اهواز

پیام: صید با فلاب

مکان ماهیگیری: بهبهان-سد مارون

پیام: صید با قلاب

عکسهای ماهیگیری صادق و حسین رحیم از خوزستان
عکسهای ماهیگیری صادق و حسین رحیم از خوزستان
عکسهای ماهیگیری صادق و حسین رحیم از خوزستان
عکسهای ماهیگیری صادق و حسین رحیم از خوزستان
عکسهای ماهیگیری صادق و حسین رحیم از خوزستان