امروز: شنبه، 9 فروردین 1399

سری دوم عکسهای ماهیگیری وحید نجفی مقدم از درود

سری دوم عکسهای ماهیگیری وحید نجفی مقدم از درود

از طرف: وحيد نجفي مقدم

تاريخ صيد: 12/5/1391

مکان ماهيگيري: تالاب شيرين سو و رودخانه دورود

پيام: براي گرفتن ماهي صبرهميشه صبرداشته باشيد

 

سری دوم عکسهای ماهیگیری وحید نجفی مقدم از درود
سری دوم عکسهای ماهیگیری وحید نجفی مقدم از درود
سری دوم عکسهای ماهیگیری وحید نجفی مقدم از درود
سری دوم عکسهای ماهیگیری وحید نجفی مقدم از درود
سری دوم عکسهای ماهیگیری وحید نجفی مقدم از درود

 عکسهای ماهیگیری وحید نجفی مقدم از درود

سری اول عکسهای ماهیگیری وحید نجفی مقدم از درود

 از طرف: وحيد نجفي مقدم
تاريخ صيد: 12/5/1391
مکان ماهيگيري: تالاب شيرين سو و رودخانه دورود
پيام: براي گرفتن ماهي صبرهميشه صبرداشته باشيد

عکسهای ماهیگیری وحید نجفی مقدم از درود
عکسهای ماهیگیری وحید نجفی مقدم از درود
عکسهای ماهیگیری وحید نجفی مقدم از درود
عکسهای ماهیگیری وحید نجفی مقدم از درود