امروز: چهارشنبه، 13 فروردین 1399

عکسهای ماهیگیری اقا اشور از بندر سجافی

عکسهای ماهیگیری اقا اشور از بندر سجافی

نام ماهیگیر : آشور

مکان : بندر سجافی

سال :18/06/1390

روش صید : چوب ماهیگیری شیمانو 3 متر با اکشن70 و چرخ alboustar

طعمه : تیکه ماهی

نوع ماهی صید شده : صبیتی (سگ دندون)