امروز: دوشنبه، 11 فروردین 1399

عکسهای ماهیگیری علیرضا ماهینی اسکله جلالی بوشهر

عکسهای ماهیگیری علیرضا ماهینی اسکله جلالی بوشهر

از طرف: عليرضا ماهيني

تاريخ صيد: 91/2/8

مکان ماهيگيري: بوشهر.اسکله جلالي

پيام: شير ماهي

پيام: شير ماهي به وزن 16کيلو

پيام: شير ماهي به وزن 14کيلو گرم

پيام: شير ماهي به وزن16 کيلو گرم