سایت ماهیگیری و ماهی شناسی

اخرین مطالب ارسال شده در انجمن

پرورش ماهی نئون تترا

ماهی نئون یکی از زیباترین در عین حال خوبترین ماهی های خانواده کاراسینهامیباشد و دوستان زیادی به علاقه از نگهداری این ماهی بصورت تعداد زیاد یا نگاهداشتنآنها با ماهیان آرام و صلح جو در آکواریوم و همچنین آکواریوم مخصوص نگهداری و پرورشگیاهان دارند که گله این ماهیان در رنگهای آبی-قرمز و سیاه و حتی سبز و... جلوهخاصی به فضای آکواریوم القا میکنه

نام علمی :Paracheirodon innesi

این ماهی در ایران به نامهای نئون و نئون تترا و تترا معرف میباشد واسم کلی این ماهی نیز نئون تترا است
گونه ای پلاژیک تا میانزی درآکواریوم میباشدبه اندازه 4 cm میتواند برسد
PHآب مورد نیاز درحدوده 5.5 _ 7.5 میباشد ) آب متمایل به سافت تا متمایل به اسیدی را بیشترمیپسندد(
دمای مورد نیاز آبی 20-25 °C میباشد
بومی جنوب آمریکایهمیشه سر سبز است
مقدار آمونیاک آب برای بهترین عملکرد این ماهی در حد 0-2باید باشد
نیترات آب را بین 25-50 و حتی کمتر از 25 میلی حفظکنید
درجه سختی آب 1° _ 10° dH
به تانکی معادل حداقل 30-40 لیتر آباحتیاج دارد
میتوانید این ماهی را با غذاهای خشک و کرم خونی و آرتیميای زندهبخوبی تغذیه نمایید
طول دوره زندگی 5-8 سال میباشد
برای آنها تانکیبا گیاه های طبیعی و انبوه وبستری متمایل به رنگهای تیره با نور مخصوص ماهیان تهیهکنید و بهتر است حداقل آنها را در دسته های 6-7 به بالا نگهداریکنید
نرها معمولا از ماده ها کوچکتر در عین حالدرخشانترند
برای تخمریزی باید نسبت 2 ماهی ماده به 1 نر را در تانکی کوچکمعدل 30-40 لیتر با کیفیت آبی عالی و ذکر شده و با گیاهان طبیعی بدور از نور همراهبا تغذیه مناسب و کامل و دمای آبی 21-23 درج سانتیگراد در نظر گرفت که تخمها بعد از 22-26 ساعت تبدیل به بچه ماهی ميشوند و بعد از 2-4 روز میتوانند شنای آزاد انجامدهند.
همانطور که در ابتدای پست اشاره شد این ماهي را میتوانید باماهیانی آرام و صلح جو به غیر از اکثر سیچلایدها و کت فیشهای بزرگ و باانجل و دیسکس و... نیز تا زمانی کهفکر میکنید نئونها به اندازه دهان این ماهیان نیستند نگاهداری کنید و با گلدفیش نیز این ماهی رو نگه ندارید

ماهِي تترا آب پاش Copeina arnoldi
اندازه اِين ماهِي که بومي برزِيل است تا 7 سانتِيمتر مي رسد .گاهِي ماهِي نر کمي بزرگتر است .در مقاِيسه با ساِير انواع تتراها ، اِين ماهِي لاغرتر و کشِيده تر است .فلس ها نسبتا درشت و داراِي حاشِيه تِيره رنگ هستند .رنگ اِين ماهِي مخلوطِي از رنگهاِي قهوه اِي ، قرمز و زرد است که رنگهاِي تِيره در پشت و رنگ روشن در قسمت شکمي قرار دارند .باله هاِي مخرجِي و شکمي داراِي رنگ قرمز پراکنده بوده و لبه قسمت پايينِي باله دمي نِيز قرمز رنگ است .معمولا در پاِيه باله پشتِي ماهِي نر نقاط سفِيد رنگ شفافِي وجود دارد که در ماهِي ماده برنگ قرمز دِيده مي شوند .اِين ماهِي داراِي ويژگي تخم رِيزِي خاصِي است که آن را براِي نگهدارِي در آکوآريوم شهرت خاصِي بخشِيده است .تکثِير آن در آکوآريوم نسبتا آسان و عملِي است .براِي اِين منظور ابتدا بايد ِيک جفت ماهِي نر و ماده خوب و آماده تخم رِيزِي را جدا کرده و در آکوآريوم به حجم 40 لِيتر که عمق آب آن 16 تا 17 سانتِيمتر است قرار داد .درجه حرارت آب بايد بِين 23 تا 24 درجه سانتِيگراد و پ – هاش آن در حد خنثِي باشد .در اِين موقع بايد ماهي ها با غذاِي زنده مانند دافنِي ، آرتميا و ِيا کرم خاکِي تکه تکه شده تغذِيه مي شوند .در داخل آکوآريوم بايد ِيک ورق شِيشه که به آن ماسه چسبِيده است طورِي قرار داده شود که با قسمت عقبِي آکوآريوم که به منبع نور نزدِيکتر است زاوِيه ملاِيمي بسازد .اِين ورقه شِيشه اِي بايد حداقل 10 سانتِيمتر از سطح آب بالاتر باشد .تخم رِيزِي در فاصله 5 سانتِيمتر از سطح آن و بر روِي ورقه شِيشه اِي انجام مي گِيرد .ماهِي ماده رسِيده نه تنها داراِي شکم متورم است بلکه با تاباندن نور بر روِي آن مي توان تخمهاِي زرد رنگ را در داخل شکم آن مشاهده نمود .
ماهِي نر ابتدا مکان مناسبِي را براِي تخم رِيزِي ماهِي ماده انتخاب کرده و ناگهان هر دو ماهِي در حالِيکه ِيکدِيگر را با باله هاِي خود نگه داشته اند به خارج از آب و در مجاورت نقطه انتخاب شده پرش مي نماِيند .هر دو ماهِي با نوعِي عمل بادکش مانند باله ها حدود 10 ثانِيه در محل انتخاب شده مانده و توده اِي تخم ژله مانند که محتوِي حدود 10 عدد تخم است بوسِيله ماهِي ماده بر روِي ورقه شِيشه اِي گذاشته مي شود .اِين کار چندِين بار و در مدت حدود ِيک ساعت انجام مي شود .طبِيعتا در انجام اِين کار ، تخمها در هر بار تخم رِيزِي به وسِيله اسپرم ماهِي نر بارور مي گردند .
تخمها که در فاصله چند سانتِيمترِي سطح آب و در خارج آن و دور از دسترس ساِير ماهي ها گذارده شده اند بايد تا زمان خروج نوزادها همواره مرطوب نگهدارِي شوند .اِين کار وظِيفه ماهِي نر است که مراقبت کامل آنها را بعهده دارد .اِين حِيوان با ظرافت خاصِي هر 15 تا 20 دقِيقه ِيک بار زِير تخمها آمده و با حرکات سرِيع باله دمي مقدارِي آب بر روِي تخمها مي پاشد .بعد از 24 ساعت مي توان جنِين را د ر داخل تخمها مشاهده نمود .لاروها 72 ساعت بعد از لقاح تخم از پوسته آن خارج شده و بلافاصله به داخل آکوآريوم افتاده و در کف آن و در پناهگاههايي که از تکه هاِي سنگ براِي آنها درست شده است پنهان مي شوند .بعد از ِيک هفته مي توان نوزادها را که به صورت گله اِي شنا مي کنند در داخل آکوآريوم مشاهده کرد .بايد بلافاصله پس از خروج نوزادها از پوسته تخم ، والدِين آنها از آکوآريوم خارج مي شوند .تغذِيه نوزادها بايد از کشت انفوزوئرها که در بخش غذا دهی به ماهیان درباره آن بحث شده، تامين گردد .بسته به شرايط غذايي 2 تا 5 هفته پس از تولد ، نوزادها شباهت کامل به والدِين خود را خواهند داشت .رشد ونمو آنها در صورت تامين غذاِي خوب نسبتا سرِيع است .
از آنجا که اِين ماهِي عادت به بِيرون پرِيدن از آب دارد ، بايد همواره بالاِي آکوآريوم پوشِيده باشد تا از بِيرون افتادن آن جلوگِيرِي شود .

چتتراها گروه بزرگی از ماهی های آکواریم هستند که غالباً کوچک جثه و پر تحرک هستند. انواع ماهیهای تترا که تا کنون در ایران تکثیر و پرروش یافته اند، عبارتند از : تترای سیاه، تترای جواهر، تترای نئون، تترای زرد، تترا پنگوئن، تترا نئون سیاه، تترا کاردنبال ، تترا لیمویی، تترا الماسی و تترا امپراطور که در واقع این ماهیها براحتی قابل تکثیر و پرورش هستند. در هر مرحله ازتکثیر و پرورش ماهیهای تترا نکات مهم و قابل توجهی وجود دارد که باید بدقت آنها را رعایت کنید. تتراها ماهی های آرام و زیبایی هستند و به ماهی های دیگر هیچ صدمه ای نمی زنند. درجه حرارت 27 درجه سانتی گراد و سختی آب 3 تا 5 درجه Dh برای تخم ریزی تتراها مناسب است. آب مورد استفاده برای تخمها علاوه بر اینکه باید دارای Dh مناسب باشد، باید حتماً یکهفته توسط ***** ذغالی *****اسیون شود، که در آنصورت آب شفاف، زلال و کریستالی خواهد بود. تتراها در آکواریم راحتتر تکثیر و پرورش داده می شوند. بنابراین مکان تخم ریزی آنها باید شرایطی مناسب باشد.
بهتر است ماهی های مولد را داخل قفس توری و در آکواریم قرار دهید. تا اینکه در موقع تخم ریزی براحتی تخمها از چشمه های تور عبور کنند و در کف آکواریم قرار گیرند تا ماهی های مولد فرصت خوردن تخمهایشان را پیدا نکنند. چند شاخه گیاه طبیعی یا مصنوعی داخل آکواریم تخم ریزی بهترین محرک برای تتراها خواهد بود و وجود گیاه به آنها احساس آرامش و امنیت می دهد و تخم ریزی بهتر انجام می شود در آنصورت بخوبی ماده ها تمام تخمهایشان را رها می سازند.
کارهای مهمی که برای تکثیر تتراها باید انجام دهید عبارتند از:

- 1ماهیهای مولد نر و ماده را بمدت دو هفته از یکدیگر جدا نگهداری کنید تا نسبت به همدیگر تمایل و علاقه بیشتری پیدا کنند و در آنصورت تعداد تخم هم در موقع تخم ریزی بیشتر رها می شود.
- 2آکواریم محل تخم ریزی از قبل آماده می شود و باید دارای آب مناسب با سختی آب 3 تا 5 درجه Dh ، نور کافی ، اکسیژن کافی باشد و آب تخمها حداقل یک هفته با ***** ذغالی *****اسیون شود.
- 3بهتر است تتراها بصورت گروههای 5 عدد ماده و 7 عدد نر باشند و در کنار همدیگر قرار بگیرند در نتیجه تخمگیری بهتری را در بر خواهد داشت.
- 4 بهتر است در داخل آکواریم تخم ریزی، قفس توری با چشمه های مناسب قرار دهید و ماهیهای مولد را داخل قفس توری بگذارید، چون این ماهی ها علاقه شدید به خوردن تخمها دارند.

معمولاً ماهیهای ماده را در روز، ساعت 12 ظهر داخل قفس بآرامی انتقال می دهید، بطوریکه هیچ گونه صدمه ای به آنها وارد نشود. چند ساعت بعد ماهی های نر را به آکواریم اضافه می کنید. دیده شده است، تتراها در همان بعد از ظهر شروع به تخم ریزی کرده اند، ولی تعداد تخمها کافی نیست و هنوز ماهی های ماده تخمهای بیشتری دارند که بهتر است تا فردا صبح صبر کنید تا تخم ریزی بطور کامل انجام شود.
فردای آنروز در سپیده دم صبح فعالیت شدید تری را با همدیگر شروع می کنند، رنگ آنها پر رنگ می شود و با سرعت همدیگر را تعقیب می کنند که هر دفعه چندین تخم رها می سازند تا ساعت 12 ظهر تخم ریزی ادامه خواهد داشت و تمام تخمهایشان را رها می سازند. هر دفعه که ماده ها تخم می ریزند پشت سر آنها نرها با رها ساختن اسپرم تخمها را بارور می سازند. بعد از اتمام تخم ریزی همدیگر را تعقیب نمی کنند و فعالیتشان متوقف می شود. در اینحالت باید به آرامی ماهی های مولد را از آنجا خارج کنید و به مکان اولیه منتقل کنید ) چنانچه قصد دارید در دو هفته آینده مجدداً از آنها تخمگیری بعمل آورید، بهتر است نرها و ماده ها را از همدیگر بطور جداگانه نگهداری کنید تا برای دو هفته بعد کاملاً آماده شوند. (

-5 آب آکواریم تخمها ممکن است بخاطر تجزیه اسپرم نرها شیری رنگ شده باشد. بهتر است قسمتی از آب را تعویض نمایند. ( تعویض آب باید با رعایت نکات مهم از جمله آب هم درجه حرارت باشد و دارای Dh مناسب و با آرامی صورت بگیرد(
-6 در آکواریمی که تخم ریزی انجام می شود، هیچوقت به ماهیها غذا ندهید. توضیحات و علل آن در مطالب قبلی ذکر شده است.
- 7 تخمها خیلی زود و در کمتر از 24 ساعت باز و تبدیل به لارو می شوند. لاروها در ابتدا بی حرکت در کف آکواریم قرار دارند و همراه خودشان در زیر شکمشان کیسه زرده ایی مجهز دارند که از آن شروع به تغذیه می کنند. دو روز طول
می کشد تا کیسه زرده جذب بدن لاروها شود و در اینمدت شما هیچ غذایی نباید به
آنها بدهید.
-8بعد از سپری شدن این مرحله و جذب کیسه زرده لاروها، فعالیت آنها شروع می شود و از صبح روز سوم احتیاج به غذا خواهند داشت. در این مرحله جدید بهترین غذا برای لاروها می تواند نوزادان میگوی تازه بدنیا آمده و ریز باشد که با پیش بینی لازم از قبل آنها را آماده کرده اید.
-9چنانچه نوزادان میگو زیادتر از مصرف باشند. بزودی در آب شیرین خواهند مرد و تجزیه شده، آب را کدر می کنند و باعث آلودگی و فساد آب می شوند. از طرف دیگر موجب رشد سریع باکتری ها و قارچها خواهند شد.
-10بهتر است لاروها را به مکان بزرگتری انتقال دهید و روزانه چهار بار به آنها از نوزادان میگو بدهید.

ماهیگیری چیست

برای مشاهده بقیه صفحات این موضوع کلیک کنید


ابزار اینستا گرام

تیک ابزارابزار اینستا گرام برای وبلاگ