امروز: سه شنبه، 29 آبان 1397

عکسهای ماهیگیری امين شيخ

عکسهای ماهیگیری امين شيخ
تاريخ صيد: 25/10/1386
مکان ماهيگيري: تالاب آلاگل در گنبد كاووس استان گلستان
پيام: ولي حيف كه اين تالاب به مرز نابودي رفت وماهيان بزرگ

اين تالاب همگي در گل ماندند و مردند .اللان پر آب شده اما نوش دارو پس از مرگ سهراب